Over AWPG

Wat is een Academische Werkplaats Publieke Gezondheid?


Een 'academische werkplaats' is een organisatievorm ('kennisinfrastructuur') waarin mensen uit beleid, onderzoek en praktijk samenwerken. De Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG) proberen door samenwerking tussen deze domeinen het gemeentelijke volksgezondheidsbeleid op een hoger niveau brengen.

Een belangrijk element in het programma AWPG is het versterken van de contacten tussen de GGD'en en de universiteiten. Dit moet leiden tot meer ‘evidence-based' werken in de GGD. Daarnaast moet het leiden tot meer onderzoek naar thema's die voor de praktijk belangrijk zijn.

Sinds 2005 zijn er met ondersteuning van ZonMw elf AWPG'en opgezet die het concept van de academische werkplaats in de praktijk brengen.

In het eerste ZonMwprogramma (2005 - 2009) is daarvoor een solide basis gelegd. De AWPG'en voerden daarvoor projecten uit op de volgende terreinen:
Infectieziekten;
Gezondheidsbevordering;
Epidemiologie;
Medische Milieukunde;
Jeugdgezondheidszorg.

In het Vervolgprogramma (2009-2012) waren borging van de resultaten uit de projecten en een thematische verbreding belangrijk. Daarnaast stond verankering van de opgebouwde kennisinfrastructuren centraal. Na afloop van het programma moesten de academische werkplaatsen zijn ingebed in de gewone activiteiten van de GGD en de universiteiten om de continuïteit op de langere termijn te waarborgen.

In het Vervolgprogramma is extra aandacht besteed aan de volgende thema's:
Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ);
De verbinding van de publieke gezondheid en de eerstelijnszorg;
Crisisbeheersing in de openbare gezondheidszorg.

In de praktijk bleek dat elk van deze thema's een eigen aanpak vroeg.

Voor de OOGZ is door de vier Grote Steden (‘G4') een aparte academische werkplaats ingericht. Daarnaast worden er op dit thema ook projecten uitgevoerd door bestaande AWPG'en. Voor de verbinding van preventie met de eerstelijnsgezondheidszorg wordt samen met andere ZonMw-programma's gezocht naar een zinvolle aanpak. Voor het thema Crisisbeheersing in de openbare gezondheidszorg is voor een andere methode gekozen: partijen uit de praktijk van de geneeskundige crisisbeheersing (GGD / GHOR) werken met onderzoeksinstellingen samen aan concrete praktijkvraagstukken om zo in de praktijk te ‘academiseren'.