Nationaal Programma Ouderenzorg: Ondersteuning voor meer kwaliteit van leven van ouderen

– Integrated Senior Services (ISS): Support of frail elderly, aimed at optimizing their functioning and quality of life –

Probleem uit beleid en/of praktijk 

In Limburg is er meer dan elders in Nederland sprake van een sterke groei van het aantal ouderen terwijl de capaciteit van het zorgsysteem, zowel in termen van beschikbare menskracht als in termen van beschikbare voorzieningen en financiering niet navenant mee groeit. Als de organisatie van zorg en het zorgaanbod ongewijzigd blijven, ontstaan grote problemen in de ouderenzorg. Er bestaat consensus dat we naar nieuwe zorgvormen moeten zoeken waarin de ouderen meer zeggenschap krijgen over hun leven. 

Aanpak 

In Zuid Limburg is Aczio opgericht, waarin vrijwel alle bij de ouderenzorg betrokken partijen in de provincie participeren. Vanuit Aczio zijn verschillende initiatieven ondernomen om invulling te geven aan een samenhangende ondersteuningsstructuur ('integrated care') van ouderenzorg. In 2008 is het eerste transitieprogramma, gefinancierd vanuit het NPO, gestart. In de regio zijn werkwijzen ontwikkeld om ouderen in een kwetsbare positie actief op te sporen en interventies te initiëren. Aansluitend zijn diverse onderzoeksprojecten gestart waarbij het accent vooral ligt op de vroegsignalering van het probleem, namelijk het pro-actief opsporen en onderkennen van zorgbehoeften bij ouderen in een kwetsbare positie, via de eerste  en tweede lijn.

Opbrengsten 

De transitie bestaat uit drie deeltransities:
1 – Op de oudere met complexe problematiek gerichte coaching, direct vanaf het moment dat ouderen in een instelling als het ziekenhuis worden opgenomen zodat ouderen sneller en vaker thuis kunnen herstellen.
2 – Tele-technologie wordt ingezet om de communicatie van ouderen met hun omgeving te vergemakkelijken en zo sociaal isolement te voorkomen en zelfredzaamheid te verhogen. Vernieuwend aan dit experiment is dat de behoefte van de oudere zelf het uitgangspunt is voor de te ontwikkelen techniek en dat het beeld-spraakcontact niet alleen betrekking heeft op traditionele zorgfunctionaliteiten maar ook op welzijnsfunctionaliteiten, zoals mantelzorgercontact, boodschappendienst of het "op afstand" bijwonen van een kerkdienst.
3 – Het stimuleren van zelfmanagement van ouderen wordt gecombineerd met een maatschappelijk 'steunsysteem', de levensloopbestendige buurt waarin ouderen hun eigen leven kunnen leiden en zich thuis en veilig voelen, ondersteund door een betaalbare, toegankelijke, doch hoogwaardige structuur op het gebied van zorg, welzijn en wonen.