Het meten van sociale uitsluiting in de G4 door middel van gezondheidsenquêtes.

-Deze vragenlijst sluit aan bij de standaardvraagstellingen die gebruikt worden in GGD gezondheidsenquêtes -

Probleem uit beleid en/of praktijk

Sociale uitsluiting is een van de kernthema’s van de academische werkplaats G4-USER. Binnen de academische werkplaats G4-User is in samenwerking met het SCP een vragenlijst ontwikkeld voor het meten van sociale uitsluiting door GGD’en. Deze vragenlijst sluit aan bij de standaardvraagstellingen die gebruikt worden in GGD gezondheidsenquêtes (Bergen et al, 2011). 

Aanpak

1. Dataverzameling:

In het najaar 2012 wordt door GGD’en in Nederland een gezondheidsenquête uitgevoerd onder de bevolking van 19 jaar en ouder. De G4 en ook een aantal andere GGD’en nemen de vraagstelling sociale uitsluiting op in de enquête onder volwassenen en ouderen. 

2. GGD’en verzorgen zelf de opschoning van de data. 

Na aanlevering van de databestanden worden deze gekoppeld en volgt de data-analyse. Omdat er sprake is van gestratificeerde steekproeven, zal een weegfactor aangemaakt moeten worden. Om tot landelijk cijfers te komen, wordt daarnaast ook gewogen naar de gemeentelijke stedelijkheidsgraad (5 categorieën, bron CBS). 

Opbrengsten

Sociale uitsluiting komt meer voor in de grote steden (figuur 1). Hoe hoger de stedelijkheidsgraad hoe hoger het risico op sociale uitsluiting.

• Risicogroepen voor sociale uitsluiting zijn onder andere mensen van niet westerse herkomst, personen met een uitkering (werkloos, arbeidsongeschikt, bijstand), met een laag opleidingsniveau en/of wonend in een achterstandswijk (figuur 2).

• Er is een sterke relatie met gezondheidThema


Regio

 • IJsselland
 • Twente
 • Gelderland Midden
 • Rivierenland
 • Gelderland-Zuid
 • Utrecht
 • Utrecht (stad)
 • Amsterdam – Amstelland
 • Gooi en Vechtstreek
 • Hollands-Midden
 • Zuid-Holland-West
 • Den Haag
 • Rotterdam – Rijnmond
 • Zeeland
 • Brabant-Noord & Midden
 • Limburg-Noord
 • Zuid-Limburg

Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

204002001-06

Status

 • Lopend

Looptijd

 • 01-04-2013 – 01-08-2013

Meer over dit project

website G4-user