Invloed van milieufactoren op lokale schaal

– Development and communication of environmental health indicators on the local scale –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Welke invloed hebben milieufactoren op lokale schaal en hoe is de communicatie daarover? Het onderzoek richtte zich met deze vraag op het in kaart brengen van de invloed van milieufactoren op lokale schaal en de communicatie daarover. Het project bestond uit verschillende case studies.

Aanpak

In de casestudie ‘Binnenmilieu op scholen’ werd onderzocht werd in hoeverre adviezen het binnenmilieu op scholen ook werkelijk konden verbeteren. De casestudie ‘Impact op gezondheid door Nederlandse emissies’ berekende welke stof verantwoordelijk is voor de meeste verloren levensjaren.
De casestudie ‘Moerdijk’ wilde meer zicht geven op de beleving en informatiebehoefte van bewoners op het gebied van gezondheidsrisico’s. In Moerdijk zijn de wetenschappelijk geschatte gezondheidsrisico’s vergeleken met de gezondheidsrisico’s zoals die door de bewoners ervaren werden.

Opbrengsten

Uit de eerste casestudie ‘Binnenmilieu op scholen’ kwamen een aantal wetenschappelijk gefundeerde interventies naar voren. Deze maatregelen zijn het effectiefst, wanneer ze gecombineerd worden ingezet. Alleen het advies geven om meer te ventileren gaf niet het gewenste resultaat. Inmiddels zijn de drie interventies samengevoegd in de succesvolle ‘eendagsmethode’. Uit de tweede casestudie bleek dat de door luchtverontreiniging veroorzaakte ziektelast grotendeels te wijten is aan fijnstof (PM10). De derde casestudie liet zien dat de gezondheidsrisico’s die veroorzaakt worden door uitstoot van het verkeer, groter zijn dan de risico’s veroorzaakt door uitstoot van bedrijven op het industrieterrein. De omwonenden ervaren de gezondheidsrisico’s van luchtvervuiling door de industrie echter als groter dan die risico’s van het verkeer. Voor een evenwichtig en breed gedragen risicobeleid zouden gemeenten niet alleen moeten kijken naar de formele milieunormen, maar ook naar de geschatte gezondheidsrisico’s en naar de beleving van de gezondheidsrisico’s.

 


Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 01-02-2006 – 01-08-2010

Meer over dit project

www.academischewerkplaatsmmk.nl