De Sociaal Makelaar als verbinder tussen zorg, welzijn en burgerparticipatie

(The Social Connector as linkage between care, welfare and active citizenship)

probleem uit beleid en/of praktijk

Het sociaal domein is aan sterke veranderingen onderhevig. Verantwoordelijkheden worden overgedragen van rijksoverheid naar gemeenten. De gemeente Gouda probeert een goede invulling te geven aan het verbinden van zorg- en welzijnsaanbod met burgerparticipatie en vrijwillige buurtinitiatieven door drie gebiedsgerichte Sociaal Teams uit te rusten met een Sociaal Makelaar. Deze werkwijze in Gouda is een jaar geleden gestart en lijkt veelbelovend in het licht van gezondheid en burgerparticipatie. Echter, de kennis over de daadwerkelijke toegevoegde waarde voor burger, welzijnswerk en gemeente in een middelgrote stad als Gouda staat nog in de kinderschoenen.

aanpak

Het project wordt uitgevoerd door middel van toegepast actiegericht onderzoek. Actiegericht onderzoek is een evaluatievorm waarin praktische toepassing, onderzoek, reflectie en verandering cyclisch worden doorlopen. Door middel van (groeps-)interviews, documentstudies, observaties en het bijwonen van bijeenkomsten met de lokale adviesgroep en intergemeentelijke klankbordgroep verzamelt TNO informatie en ervaringen van burgers, Sociaal Makelaars, werkgevers en bestuurders om vanuit verschillende gezichtspunten op het proces te kunnen reflecteren. Door deze informatie stelselmatig te bundelen en terug te koppelen in intervisiebijeenkomsten en klankbordbijeenkomsten, ontstaat een continu proces van proberen, observeren, reflecteren en bijsturen, opdat processen tot meer burgerparticipatie en een betere gezondheid van burgers leiden. TNO richt zich hierbij expliciet op zeven factoren die van invloed zijn op de implementatie en opschaling van werkwijzen te weten financiering, wet- en regelgeving, cultuur en draagvlak van de burgers, draagvlak van de Sociaal Makelaars, diensten, bewijsmateriaal werkwijze, uniformering en standaardisatie.

opbrengsten

De resultaten zullen al lopende het onderzoek via kennisdeling voor andere gemeenten beschikbaar komen. De gemeente Gouda, TNO, GGD Hollands Midden en Coöperatie Voortouw (de uitvoeringsorganisatie in het sociale domein) werken in dit onderzoek samen.


Thema


Regio

  • Hollands-Midden
  • Gemeente: Gouda

Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

531001301

Status

  • Lopend

Looptijd

  • 1 okt. 2016 - 1 april 2018

Meer over dit project

www.awpgznh.nl