Het kind 360 graden visualiseren

– Digitale 360º visualisatie van het kind als basis voor een actieve dialoog met doelgroep, zorgketen en overheid. Van concept ‘360º CHILDoc’ naar communicatiemodel JGZ. Praktijkgericht, kwalitatief onderzoek in dialoog met de stakeholders –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Binnenkort worden de gemeenten verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Een manier om daar vorm aan te geven, is het versterken van de eigen kracht van ouders (en jongeren). Dat kan door ouders inzicht te geven in de factoren die op hun kind inwerken. Daarvoor is het belangrijk dat de jeugdarts en helder overzicht kan presenteren met alle factoren die relevant zijn voor de ontwikkeling van een kind. Zodat de ouders, jeugdarts en jongere samen tot conclusies komen waar zij allemaal achter staan.

Aanpak

De in dit project ontwikkelde presentatie van die factoren is het ‘360º CHILDoc'. Het is een (digitaal) schema met in de buitenste vier hoeken de categorieën ‘biologisch-genetische aanleg', ‘directe omgeving', ‘leefstijl' en ‘leefomgeving'. In een schil daarbinnen de categorieën ‘gezondheid', ‘groei en ontwikkeling', ‘ervaringen ‘life events' en ‘huidig functioneren'. Helemaal in het centrum staat het kind zelf: naam, geslacht en geboortedatum. Het 360º CHILDoc brengt de verzamelde kennis bij ouders, jongeren en relevante ketenpartners.

Opbrengsten

De ervaringen uit dit project ondersteunen de visie dat een gefaseerde doorontwikkeling met input van de JGZ én alle "stakeholders" belangrijk is om te komen tot een bruikbare en acceptabele innovatie. De resultaten leidden tot het plan om proefimplementaties uit te gaan voeren bij de "nieuwe" multidisciplinaire overlegvormen voor risicokinderen, die zijn voortgevloeid uit de herziening Jeugd en de transitie van de Jeugdzorg (zoals het "1gezin1plan" overleg). Het gaat hierbij om proces- en effectevaluaties bij de inzet van het 360º CHILDoc als inhoudelijke informatiedrager ten behoeve van deze overlegvormen. Daarnaast is het belangrijk om digitale applicaties te ontwikkelen die koppeling aan het digitaal dossier mogelijk maken en zodoende inzet van het 360º CHILDoc bij de gehele populatie.


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

204000012

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 15-03-2012 – 15-10-2012

Meer over dit project

www.academischewerkplaatslimburg.nl (PDF)