Integrale aanpak genotmiddelenmisbruik op het vso

– Naar een integrale aanpak van genotmiddelengebruik door cluster 4 leerlingen van het Voorgezet Speciaal Onderwijs –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Het gebruik van alcohol en (hard)drugs door cluster 4-leerlingen van het voorgezet speciaal onderwijs (vso) is zorgwekkend hoog. Dat kan de gezondheid schaden, en gaat gepaard met overlast en criminaliteit. Voor het vso is er geen bewezen effectief genotmiddelenpreventieprogramma beschikbaar. De leerlingen hebben een ander leervermogen dan die op het reguliere onderwijs. Zij hebben last van leerproblemen, psychiatrische stoornissen en/of gedragsproblemen. Ook is het leersysteem op een vso-school anders ingericht.

Aanpak

Dit onderzoek bekijkt hoe een effectief drugs- en alcoholbeleid voor het vso-onderwijs vorm kan krijgen. Daarbij worden zowel de inzet van interventies als het gebruik van beleid en regelgeving en de handhaving daarvan betrokken. Zo'n effectief beleid moet de leefwerelden van de school, de vrije tijd en thuis beslaan. De gehanteerde methode bestaat uit een literatuuronderzoek, gesprekken met deskundigen vanuit de sectoren veiligheid en zorg, en uit interviews op school. Daar worden zowel het schoolbestuur als leerkrachten, leerlingen en ouders geïnterviewd. Met de resultaten van het onderzoek wordt een voor de doelgroep aangepast genotmiddelenpreventieprogramma op een vso-college in Rotterdam ingevoerd.

Opbrengsten

Bij het signaleren van middelengebruik door leerlingen is de rol van docenten en ook ouders van groot belang. Docenten dienen structureel getraind te worden in het signaleren en de betrokkenheid van ouders kan ook vergroot worden door meer voorlichting over alcohol en drugs. Coördinatie rondom probleemleerlingen dient sowieso versterkt te worden en ook de betrokken instanties die eventueel ingrijpen kunnen dit efficiënter en effectiever doen.

 


Thema


Regio


Academische Werkplaats


Organisatie


Projectnummer

204000014

Status

  • Afgerond

Looptijd

  • 27-03-2012 – 27-09-2012

Meer over dit project

www.cephir.nl [PDF]