Doelgroepsegmentatie in alcoholpreventie bij jongeren – deelproject 2

– Social marketing techniques in prevention: the audience segmentation of older youth (in regard to alcohol) –

Probleem uit beleid en/of praktijk

Nederlandse jongeren drinken relatief vaak, en grote hoeveelheden per keer. Van alle 16-jarigen drinkt 78% regelmatig. Excessief alcoholgebruik leidt tot verschillende gezondheidsproblemen en heeft een grote maatschappelijke impact. Jongeren van 16 tot 24 jaar zijn slecht te bereiken met preventiemaatregelen. Lichte alcoholhoudende dranken zijn vanaf 16 vrij verkrijgbaar (sterke drank vanaf 18), de invloed van ouders neemt af en in deze leeftijdgroep is er een enorme variatie in houding, waarden en motieven rond alcohol.

Aanpak

Dit onderzoek ging na in hoeverre de communicatie afgestemd kan worden op verschillende typen jongeren tussen 16 en 24 jaar. Onderzocht is in hoeverre deze jongeren ingedeeld kunnen worden in segmenten: groepen met ongeveer dezelfde houding, waarden, normen en kennis over alcohol en alcoholgebruik. Dankzij segmentering kan communicatie beter worden afgestemd op de karakteristieken van de verschillende groepen jongeren. Het onderzoek is begonnen met een literatuuronderzoek, paneldiscussies met deskundigen uit het veld en focusgroepinterviews met jongeren. Aan de hand hiervan werd een vragenlijst opgesteld en verstuurd naar 7.500 jong-volwassenen.

Opbrengsten

In de onderzochte leeftijdsgroep kunnen vijf verschillende houdingen t.a.v. alcohol worden onderscheiden, te weten afkeer van alcohol, afkeer van dronkenschap, alcohol als vorm van gezelligheid, alcohol als norm en alcohol als uitlaatklep. Op basis van deze vijf verschillende houdingen t.a.v. alcohol kunnen vijf verschillende segmenten van jong volwassenen worden onderscheiden (genieters, ongeremden, zoekenden, bedachtzamen en standvastigen). De segmenten met de hoogste alcoholconsumptie zijn de genieters en de ongeremden. Deze zijn vooral te vinden in studentenhuizen (ongeremden), bij sportverenigingen (ongeremden en genieters) en bestuursverenigingen (ongeremden). Een deel van de jongvolwassenen voelde zich niet gehoord door ‘oudere' volwassenen. Door te praten met en luisteren naar jongvolwassenen ontstaat een beter beeld van de wensen en behoeften van specifieke segmenten en kunnen interventies daarop afgestemd worden.

 


Gerelateerde projecten