Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

22 resultaten gevonden


Project: Operationaliseren van indicatoren voor 1 Gezin 1 Plan (1G1P)

Sinds 2011 werken de Haagse Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) met CJG-jeugdteams die gezinnen ondersteunen. De transitie van de Jeugdzorg heeft echter grote veranderingen voor de CJG’s met zich meegebracht. Daarom ontstond de wens om de opbrengsten van CJG-jeugdteams via de ontwikkeling van een indicatorenset te monitoren


Project: ICARES: automatische signalering van infectieziekten

De GGD organiseert de bestrijding van infectieziekten. Om problemen tijdig te onderkennen bestaat een meldingssysteem voor artsen aan de GGD. Maar dit systeem functioneert in de praktijk niet vlekkeloos. Het proefproject ICARES (Integrated Crisis Alert and Response System) test de haalbaarheid van het werken met diagnosecodes.


Project: De ZelfRedzaamheid-Matrix: inzicht krijgen in effectieve interventies

In de vier grote steden wonen en verblijven tienduizenden maatschappelijk kwetsbare mensen, onder wie veel dak- en thuislozen. Zij hebben vaak verschillende urgente problemen tegelijkertijd. Het is niet altijd duidelijk hoe zij het beste geholpen kunnen worden om maatschappelijk weer aan te sluiten. Ook is nog maar weinig bekend over wie op welk moment afglijdt naar zo’n kwetsbaar bestaan.


Project: Onderzoek winterkoudeopvang 2010-2011 en 2011-2012

Het is niet duidelijk hoe de groep daklozen precies is opgebouwd, mede omdat er veel dynamiek is in deze groep. Het daklozenbeleid, dat mensen op straat aan een dak, inkomen en zorg helpt, betreft alleen de regiogebonden daklozen. Maar elke stad kent daklozen van elders. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de opbouw van de groep daklozen in de vier grote gemeenten, en om de ontwikkelingen in die gemeenten te vergelijken.


Project: De invloed van een antroposofische levensvisie op het vaccineren in de gemeenten Den Haag, Delft en Zoetermeer

De vaccinatiegraad van kleuters en schoolkinderen in Den Haag ligt net onder de norm van 90%, zowel wat betreft de D(K)TP als de BMR. In de gemeenten Delft en Zoetermeer ligt de vaccinatiegraad daarboven. Een mogelijke verklaring van dit verschil is dat in Den Haag een relatief groot aantal ouders woont met een antroposofische visie op vaccineren. Ouders met een antroposofische visie op vaccineren laten hun kinderen later of niet vaccineren.


Project: Lyme als beroepsziekte

Lyme komt relatief vaak voor bij groenwerkers en andere personen die in de natuur werken. In die zin is het een beroepsziekte die door preventieve maatregelen kan worden voorkomen.


Project: Signaleren in de JGZ

Het is in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) gebruikelijk dat ouders en/of het kind voorafgaand aan de contactmomenten zelf een signaleringslijst invullen. Zo hoopt de JGZ een beter beeld te krijgen van eventuele risicofactoren in de ontwikkeling van het kind. Elke JGZ-organisatie gebruikt echter eigen vragenlijsten, die ook nog eens gericht zijn op verschillende gezondheidsproblemen. Bovendien zijn niet alle lijsten goed gevalideerd.


Project: Monitor Veiligheidsgevoelens homo- en bi-seksuelen gemeenten Delft, Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Westland

Homoseksuelen voelen zich vaak onveilig in hun directe leefomgeving. Wat zijn de belangrijkste problemen die deze groep burgers ervaart? Hoe kan de gemeente daar met specifiek homobeleid wat aan doen


Project: CIAO : Niet praten, maar doen

In overeenstemming met de aanbevelingen van de Programmeringsstudie Overgewicht hebben nationale en lokale overheden erkend dat de obesitasepidemie alleen maar onder controle kan worden gebracht door een uitgebreide integrale aanpak waarbij verschillende strategieën en interventies worden ingezet. Het Franse EPODE programma is een voorbeeld van een dergelijke aanpak.


Project: Gezondheidsdialoog Schilderswijk

In veel achterstandswijken proberen eerstelijnszorgverleners al lange tijd hun patiënten te motiveren tot een gezondere leefwijze. Het eigenaarschap van dit probleem komt ogenschijnlijk meer bij de zorgverleners te liggen dan bij degenen die direct belang hebben bij hun eigen gezondheid.


< Vorige pagina

1 2 3

Volgende pagina >