Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

30 resultaten gevonden


Project: Determinanten en interventies ter preventie van overgewicht bij kinderen en jongeren – deelproject 1

Overgewicht en obesitas komen steeds vaker voor bij Nederlandse jongeren, met name in de grote steden zoals Rotterdam. Overgewicht en obesitas brengen ernstige gezondheidsrisico’s met zich mee, ook op latere leeftijd.


Project: ‘Kijk uit op de Westerschelde’

Op de Westerschelde vinden veel scheepsbewegingen plaats, met name richting het industriële havengebied van Antwerpen. Daarnaast bevinden zich op de oevers van de Westerschelde grootschalige installaties met een groot potentieel risico, onder meer chemische industrie en kerncentrales. Bij een grootschalig incident zal het enige tijd duren voordat de hulpverlening op volle kracht is. Tot dat moment zijn omwonenden op zichzelf aangewezen. Wat moeten bewoners doen in die eerste periode? Welke gedragsopties hebben ze en hoe worden die beïnvloed? Hoe kan het lokale bestuur burgers goed voorbereiden?


Project: Integrale aanpak genotmiddelenmisbruik op het vso

Het gebruik van alcohol en (hard)drugs door cluster 4-leerlingen van het voorgezet speciaal onderwijs (vso) is zorgwekkend hoog. Dat kan de gezondheid schaden, en gaat gepaard met overlast en criminaliteit. Voor het vso is er geen bewezen effectief genotmiddelenpreventieprogramma beschikbaar.


Project: De ZelfRedzaamheid-Matrix: inzicht krijgen in effectieve interventies

In de vier grote steden wonen en verblijven tienduizenden maatschappelijk kwetsbare mensen, onder wie veel dak- en thuislozen. Zij hebben vaak verschillende urgente problemen tegelijkertijd. Het is niet altijd duidelijk hoe zij het beste geholpen kunnen worden om maatschappelijk weer aan te sluiten. Ook is nog maar weinig bekend over wie op welk moment afglijdt naar zo’n kwetsbaar bestaan.


Project: Onderzoek winterkoudeopvang 2010-2011 en 2011-2012

Het is niet duidelijk hoe de groep daklozen precies is opgebouwd, mede omdat er veel dynamiek is in deze groep. Het daklozenbeleid, dat mensen op straat aan een dak, inkomen en zorg helpt, betreft alleen de regiogebonden daklozen. Maar elke stad kent daklozen van elders. Doel van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in de opbouw van de groep daklozen in de vier grote gemeenten, en om de ontwikkelingen in die gemeenten te vergelijken.


Project: Aandacht voor eenzaamheid door Sensoor

Welke soorten eenzaamheidsproblematiek doen zich voor bij bellers van Sensoor? Welke mogelijke oplossingen bestaan er om deze eenzaamheidsproblematiek aan te pakken? Wat weerhoudt bellers zelf om, naast het bellen van Sensoor, stappen te zetten om hun probleem op te lossen? Wat zijn mogelijkheden voor Sensoor om, buiten het bieden van de hulpdienst via de telefoon, chat en mail, bij te dragen aan oplossingen voor eenzaamheidsproblematiek voor bellers van Sensoor.


Project: Sociaaleconomische leefstijlfactoren (voeding en bewegen) bij kinderen (5-6 jaar)

Overgewicht en de daarmee samenhangende gezondheidsproblemen vormen een steeds groter probleem bij jonge kinderen. Een belangrijke oorzaak is de toename van ongezonde leefstijlgewoonten zoals te weinig bewegen, te veel televisie kijken en computeren, en te veel snoepen. Het is bekend dat kinderen van lage sociaaleconomische afkomst en kinderen van etnische minderheden meer risico lopen op overgewicht. Hebben deze kinderen ook ongezondere leefstijlgewoonten?


Project: ExIT: werkloosheid, re-integratie en gezondheid

Werkloosheid is slecht voor de gezondheid. Het is daarom van groot belang dat werklozen terugkeren in het arbeidsproces. Een veelbelovende re-integratieaanpak voor werklozen met meervoudige problematiek is de ExIT-methodiek.


Project: Ruimtelijk onderzoek voor betere advisering op het gebied van milieu en gezondheid

Bewoners van stedelijke gebieden in Nederland zijn vaak minder gezond dan bewoners van niet-stedelijke gebieden. Dat ligt aan verschillen in bijvoorbeeld leefstijl en sociaaleconomische status, maar ook aan de fysieke leefomgeving. De gemeenten Amsterdam en Rotterdam willen de gezondheid van hun bewoners bevorderen door na te gaan of de nabije leefomgeving verbeterd kan worden.


Project: Preventie hepatitis B bij Rotterdammers van Turkse afkomst

Infectieziekten zijn ongelijk verdeeld in de bevolking. Vooral etnische gemeenschappen vormen een risicogroep voor bepaalde infectieziekten, zoals hepatitis B. Een belangrijke vraag is op welke manier effectieve preventieactiviteiten georganiseerd en aangeboden kunnen worden in een etnisch diverse stadspopulatie.


< Vorige pagina

1 2 3

Volgende pagina >