Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

9 resultaten gevonden


Project: Kwaliteit van crisisbestrijding bij infectieziekten: hoe te meten?

Tijdens crisisbestrijding is het belangrijk dat betrokken organisaties de kwaliteit van de bestrijding meten, en waar nodig bijsturen. Totnogtoe zijn er geen meetinstrumenten beschikbaar om die kwaliteit van de bestrijding te meten.


Project: Doorontwikkelen van een instrument voor wijkanalyse

Wijkanalyses vinden vaak plaats op basis van vrij algemene gegevens over bijvoorbeeld de bevolkingsopbouw en de sociaal-economische status. Maar die geven vaak een onvolledig beeld van de situatie. Voor goed gezondheidsbeleid zijn beter onderbouwde cijfers nodig, die een preciezere aanpak mogelijk maken.


Project: Risicofactoren en voorspellers van huisuitzetting

Wat zijn voorspellers en risicofactoren bij huisuitzetting wegens huurschuld, en wat zijn effectieve interventies voor de preventie van huisuitzetting? Dat is de centrale vraag in dit onderzoeksproject.


Project: De effecten van schooltuinen

Wetenschappelijke literatuur geeft aanwijzingen dat kinderen die aan de slag zijn met gewassen meer bewustzijn ontwikkelen van voedsel en een gezonde voedselkeuze. Er is behoefte om de bevindingen uit deze literatuur op een rijtje te zetten. Daarnaast is er in Nijmegen behoefte om de evaluatie van een aantal lopende schooltuinprojecten zorgvuldig vorm te geven.


Project: Evaluatie van Nijmeegs gezondheidsbeleid

Ter voorbereiding op een volgende beleidsperiode wilde de gemeente Nijmegen het gezondheidsbeleid 2009-2012 evalueren.


Project: Onderzoek naar de implementatie van gezondheidsbeleid op de scholen

Nijmegen had behoefte aan inzicht in de mate waarin het primair en voortgezet onderwijs aandacht besteden aan gezondheidsbevordering. Vanuit een theoretisch kader is een checklist gemaakt. Die geeft de verschillende gezondheidsthema’s weer waar scholen aan kunnen werken, en maakt een onderverdeling in niveaus.


Project: Evaluatie ketenaanpak actieve leefstijl door gezondheidsmakelaars

De gemeente Nijmegen werkt met zogeheten gezondheidsmakelaars. Die coördineren de ketenaanpak Actieve leefstijl. Wat zijn de ervaringen met het stimuleren van bewegen via beweegprogramma’s en het versterken van de samenwerking in de eerste lijn? Hoe verloopt de samenwerking tussen de ketenpartners, waaronder huisarts, fysiotherapeut en diëtist? En hoe is het de deelnemers vergaan, zijn deze meer gaan bewegen?


Project: PRECURO – Integrale zorg voor ouderen: een vergelijking van cases

Met dit project willen we meer inzicht krijgen in het effectief en efficiënt organiseren van integrale zorg voor ouderen in de wijk. We kijken naar de organisatie van ouderenzorg vanuit het perspectief van de huisartsenpraktijk en brengen vanuit hier het netwerk van professionals in kaart. In het onderzoek ligt de nadruk op de manier waarop preventie en zorg met elkaar in verbinding worden gebracht.


Project: Gevoeligheid bij LFG-gehinderden

Gemeenten en GGD’en in Gelderland ontvangen regelmatig meldingen over hinder door LFG (geluid met een frequentie lager dan 100 Hz). Er is discussie over de vraag of LFG-gehinderden overgevoelig zijn voor laag frequent geluid. Doel van het onderzoek is om middels een gehoortest (audiogram) de gevoeligheid voor LFG te bepalen bij een groep LFG gehinderden en een controlegroep.