Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

16 resultaten gevonden


Project: Kwaliteit van crisisbestrijding bij infectieziekten: hoe te meten?

Tijdens crisisbestrijding is het belangrijk dat betrokken organisaties de kwaliteit van de bestrijding meten, en waar nodig bijsturen. Totnogtoe zijn er geen meetinstrumenten beschikbaar om die kwaliteit van de bestrijding te meten.


Project: Doorontwikkelen van een instrument voor wijkanalyse

Wijkanalyses vinden vaak plaats op basis van vrij algemene gegevens over bijvoorbeeld de bevolkingsopbouw en de sociaal-economische status. Maar die geven vaak een onvolledig beeld van de situatie. Voor goed gezondheidsbeleid zijn beter onderbouwde cijfers nodig, die een preciezere aanpak mogelijk maken.


Project: Roet en ultrafijnstof door binnenscheepvaart en dieseltreinen

Roet en ultrafijnstof zijn belangrijke componenten van luchtverontreiniging. De uitstoot van roet en ultrafijnstof door het wegverkeer is de laatste jaren in kaart gebracht, maar de uitstoot van andere lokale bronnen nog niet.


Project: Signalen van depressieve klachten bespreekbaar maken

Eerstelijns professionals, wijkzorg en vrijwilligers zien regelmatig mensen met depressieve klachten. Maar deze mensen laten vaak nauwelijks blijken dat ze zich depressief voelen. Dit zorgt voor een ingewikkelde zorgsituatie, waarbinnen de professional in staat moet zijn om die signalen te herkennen en bespreekbaar te maken met de cliënt. Vooral bij dit laatste worden barrières ervaren.


Project: ID-swipers bij handhaving verbod alcoholverkoop onder de 16 in supermarkten

In de regio Nijmegen krijgt slechts 21% van de jongeren onder de 16 jaar geen alcohol mee als ze die willen kopen in de supermarkt. Dit gegeven, in combinatie met het feit dat jongeren in de regio Nijmegen steeds jonger, vaker en meer zijn gaan drinken, leidde tot de behoefte aan een innovatief hulpmiddel bij leeftijdscontrole in de supermarkten: de ID-Swiper. Dit is een geautomatiseerd leeftijdscontrole-apparaat, bedoeld om de alcoholverkoop aan jongeren onder de 16 tegen te gaan.


Project: De waarde van online persoonlijke zorgcommunities voor ouders met jonge kinderen

Om te komen tot een meer flexibel aanbod van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) moeten nieuw te ontwikkelen instrumenten optimaal aansluiten op de behoeften van de ouders. Dergelijke instrumenten zijn mogelijk de ‘persoonlijke zorgcommunities’ (PZC’s), zoals die onder andere door MijnZorgnet worden ontwikkeld. Zien ouders een toegevoegde waarde het gebruik van een PZC voor hun kind, in relatie tot de JGZ?


Project: De effecten van schooltuinen

Wetenschappelijke literatuur geeft aanwijzingen dat kinderen die aan de slag zijn met gewassen meer bewustzijn ontwikkelen van voedsel en een gezonde voedselkeuze. Er is behoefte om de bevindingen uit deze literatuur op een rijtje te zetten. Daarnaast is er in Nijmegen behoefte om de evaluatie van een aantal lopende schooltuinprojecten zorgvuldig vorm te geven.


Project: Effecten aanpassingen A50 en A73 op inwoners Beuningen

Rijkswaterstaat verbreedt de A50. Bij gemeenten, onder meer bij het direct aan deze weg gelegen Beuningen, leven vragen rond communicatie over omgevingsinvloeden, de risico’s daarvan voor de volksgezondheid en eventuele onrust onder inwoners. De vertaalslag van onderzoeksresultaten naar communicatie en beleid is niet altijd gemakkelijk.


Project: Evaluatie van Nijmeegs gezondheidsbeleid

Ter voorbereiding op een volgende beleidsperiode wilde de gemeente Nijmegen het gezondheidsbeleid 2009-2012 evalueren.


Project: Onderzoek naar de implementatie van gezondheidsbeleid op de scholen

Nijmegen had behoefte aan inzicht in de mate waarin het primair en voortgezet onderwijs aandacht besteden aan gezondheidsbevordering. Vanuit een theoretisch kader is een checklist gemaakt. Die geeft de verschillende gezondheidsthema’s weer waar scholen aan kunnen werken, en maakt een onderverdeling in niveaus.


< Vorige pagina

1 2

Volgende pagina >