Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

8 resultaten gevonden


Project: VoorZorg: kindermishandeling voorkomen

Verbetering van de gezondheid en de ontwikkelingskansen van moeders en hun jonge kinderen kan uiteindelijk kindermishandeling voorkomen.


Project: Roet en ultrafijnstof door binnenscheepvaart en dieseltreinen

Roet en ultrafijnstof zijn belangrijke componenten van luchtverontreiniging. De uitstoot van roet en ultrafijnstof door het wegverkeer is de laatste jaren in kaart gebracht, maar de uitstoot van andere lokale bronnen nog niet.


Project: VoorZorg: interventie voor zwangeren uit specifieke doelgroepen

Sommige zwangeren verenigen zoveel risicofactoren in zich, dat de kans verhoogd is dat hun kind later mishandeld wordt. VoorZorg is een interventie voor hoogrisico-zwangeren tot 25 jaar, bedoeld om kindermishandeling te voorkomen. Dit project wil VoorZorg aanpassen aan de regio waar de deelneemsters wonen, te weten stad of platteland, en aan hun culturele achtergrond. Hoe kan worden bevorderd dat meer zwangeren van Turkse en Marokkaanse achtergrond gaan deelnemen aan VoorZorg?


Project: De invloed van sociale marketing strategieën op het bereik en effect van buurtgerichte interventies ter preventie van overgewicht bij kinderen in achterstand wijken

Net als elders in de wereld komt overgewicht en obesitas bij de jeugd in Nederland de laatste jaren steeds meer voor. Om dit probleem aan te pakken, richt men zich momenteel op de ontwikkeling van actieprogramma’s, waarbij de focus ligt op een geïntegreerde buurtaanpak met behulp van zogeheten ‘sociale marketing strategieën’.


Project: Afgewezen bij de centrale toegang MO en dan?

Afgewezen bij de centrale toegang MO en dan? Vervolgtraject van de niet-OGGZgroep


Project: Suicide in Nederland en in de G4

Preventie van zelfdoding hoort tot de prioriteiten van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport die de ambitie heeft om het aantal zelfdodingen terug te dringen. Sinds 2007 stijgt het aantal zelfdodingen in Nederland. De vraag van dit onderzoek is: Wat zijn belangrijke beïnvloedende factoren voor zelfdoding?


Project: Het meten van sociale uitsluiting in de G4 door middel van gezondheidsenquêtes.

Sociale uitsluiting is een van de kernthema’s van de academische werkplaats G4-USER. Binnen de academische werkplaats G4-User is in samenwerking met het SCP een vragenlijst ontwikkeld voor het meten van sociale uitsluiting door GGD’en. Deze vragenlijst sluit aan bij de standaardvraagstellingen die gebruikt worden in GGD gezondheidsenquêtes


Project: Afhandeling van vocht- en schimmel problematiek: huisbezoek of telefonisch advies?

Vocht- en schimmelmeldingen beslaan rond de 10% van alle meldingen die jaarlijks binnenkomen bij de GGD’en in Nederland. Per GGD wisselt het hoe de meldingen afgehandeld worden.