Filter projecten

Thema+

Regio+

AWPG+

Organisation

GGD / GHOR+
Gemeenten+
Onderwijs en onderzoek+
Overig+

14 resultaten gevonden


Project: Soa onder heteroseksuelen

Er komen steeds vaker soa voor in Nederland. Na de introductie van een vaccin tegen humaan papillomavirus, volgt wellicht een vaccin tegen het herpes simplex type 2 virus. Om deze vaccins effectief te gebruiken, is het belangrijk zicht te hebben op de prevalentie van soa onder heteroseksuelen, en om de factoren die risicogedrag voorspellen te onderzoeken.


Project: Verspreiding en impact van hepatitis C-infecties

De epidemiologische gegevens wat betreft het voorkomen van hepatitis C-infecties zijn in Nederland beperkt tot enkele hoogrisicogroepen zoals drugsgebruikers. Gegevens over de verspreiding in andere groepen zijn nodig om de algemene bevolking beter te kunnen informeren en om mensen te bewegen zich te laten testen indien zij risico hebben gelopen.


Project: Het werk van de OGGZ toetsen

Het netwerk epidemiologie wil bijdragen aan een evidence-based benadering binnen de publieke gezondheid. Dit eerste project van het netwerk betreft de ontwikkeling van betrouwbare en valide prestatie-indicatoren om de kwaliteit van de openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) in kaart te kunnen brengen.


Project: Onderzoek naar Integraal gezondheidsbeleid (IGB) en Kennistransfer (KT) beleid-onderzoek-praktijk

In Nederland is door diverse onderzoeksgroepen veel kennis aanwezig over onderzoek op het gebied van Integraal gezondheidsbeleid (IGB) en Kennistransfer beleid-onderzoek-praktijk (KT). Voorbeelden zijn de onderzoeken rond programma’s als Gezonde Slagkracht en de Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid. Veel van deze kennis is (nog) gefragmenteerd aanwezig, waardoor krachtige stappen vooruit worden belemmerd.


Project: Evaluatie van de sociale kaart plus voor Stoppen met Roken-interventies

Dit onderzoek had tot doel om na te gaan of de beschikbaarheid van een sociale kaart SMR- ondersteuning leidt tot meer deelname aan SMR-ondersteuning. De sociale kaart bestaat naast een overzicht van het aanbod aan interventies, uit een zorgpad en informatie voor verwijzers over vergoedingssystematiek.


Project: Alcohol jeugd en de rol van ouders, 30 Dagen zonder alcohol, makkie of uitdaging?

1.Inventariserend onderzoek naar de rol van ouders bij alcoholgebruik jongeren en 2. exploratief onderzoek naar de interventie ‘30 dagen zonder alcohol’


Project: Voorlichting over seksuele gezondheid aan ROC studenten: Hoe groot is het effect in de praktijk?

Voorlichting over seksuele gezondheid aan ROC studenten: Hoe groot is het effect in de praktijk? Een preventiestrategie geëvalueerd.


Project: Meer dialoog, hogere vaccinatiegraad?

In Nederland is de gemiddelde vaccinatiegraad van het RVP boven de norm van 90%. De vaccinatiegraad in Urk is rond de 70%[1], waardoor de kans op een epidemie groter is dan in andere gemeenten.


Project: Gezondheidseffecten van de wijkenaanpak in Amsterdam; welke investeringen leveren de meeste gezondheidswinst op?

Verbetert de gezondheid van de inwoners van de Amsterdamse aandachtswijken door investeringen vanuit de Amsterdamse Wijkaanpak? Zo ja, welke investeringen zijn daar voor verantwoordelijk?


Project: Preventieve maatregelen tegen tekenbeten bij kinderen. Welke maatregelen worden genomen in de bos en duingebieden in Kennemerland en wat is de effectiviteit?

Een cross sectional survey onder kinderen die een scoutingcamp bezoeken naar de mate van bedekkende kleding, DEET gebruik en het effect hiervan op het aantal tekenbeten die in de tijd worden opgelopen


< Vorige pagina

1 2

Volgende pagina >